Algemene voorwaarden van Veluwe65plus Uitzendbureau voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgestelde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Veluwe65plus Uitzendbureau, voor zover deze betrekking hebben op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voor­waarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Veluwe65plus Uitzendbureau schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Veluwe65plus is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever voor zover die afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 2. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. Veluwe65plus Uitzendbureau: Het uitzendbureau, gevestigd te Apeldoorn (k.v.k. 74203762)
 2. Uitzendkracht: een ieder die door de tussenkomst van Veluwe65plus Uitzendbureau aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die door tussenkomst van Veluwe65plus Uitzendbureau onder (b) bedoelde uitzendkrachten inleent.
 4. Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Veluwe65plus Uitzendbureau op grond waarvan de onder (b) bedoelde uitzendkracht aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3. Offertes

Alle door Veluwe65plus Uitzendbureau uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Selectie

 1. Bij de selectie van kandidaten neemt Veluwe65plus Uitzendbureau de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van werkzaamheden te verzekeren of de uitzendkracht aan de verwachtingen voldoet. Veluwe65plus Uitzendbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij plaatsing de uitzendkracht niet aan de verwachtingen voldoet.
 2. De uitzendkracht wordt door Veluwe65plus Uitzendbureau gekozen enerzijds aan de hand van de bij Veluwe65plus Uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare uitzendkrachten en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan Veluwe65plus Uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden.
 3. Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Veluwe65plus Uitzendbureau niet worden gehonoreerd.
 4. De opdrachtgever heeft het recht om, als een uitzendkracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, dit binnen 4 uur na de aanvang van de werkzaamheden aan Veluwe65plus Uitzendbureau kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever gehouden Veluwe65plus Uitzendbureau minimaal te betalen de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en vergoedingen, vermeerderd met het werkgevers aandeel in de sociale lasten en premieheffing en uit de CAO voortvloeiende verplichtingen.
 5. Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is Veluwe65plus Uitzendbureau gerechtigd ons een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, bijvoorbeeld indien de uitzendkracht niet langer in staat is de arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw werden vastgesteld.

Artikel 5. Arbeidstijd; overwerk

 1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en de uitzendkracht.
 2. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten werden door Veluwe65plus Uitzendbureau aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Veluwe65plus Uitzendbureau niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
 2. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Veluwe65plus Uitzendbureau aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten;
 3. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht;
 4. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Veluwe65plus Uitzendbureau voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot maximaal 20% van het reeds gefactureerde dan wel nog te factureren bedrag op grond van de overeenkomst tussen partijen. Vaar indirecte schade, waaronder gevolgschade, is Veluwe65plus nimmer aansprakelijk en wordt dan ook uitdrukkelijk door Veluwe65plus Uitzendbureau uitgesloten.
 6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 7. In ieder geval dient de opdrachtgever Veluwe65plus Uitzend­bureau te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel geleden door die uitzendkracht of derden.
 8. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen, als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Veluwe65plus Uitzendbureau en/of diens leidinggevend personeel.
 9. Veluwe65plus Uitzendbureau heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Veluwe65plus Uitzendbureau maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 7. Facturen

 1. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, worden de facturen van Veluwe65plus Uitzendbureau berekend aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes en zijn de werkbriefjes na ondertekening door de opdrachtgever voor hem bindend.
 2. De opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te zien dat de werkbriefjes tijdig worden ingevuld, dat op de werkbriefjes de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald, en dat het werkbriefje bij inzending is voorzien van handteke­ning en (indien een firmastempel bestaat) firmastempel van de opdrachtgever.
 3. Bij verschil tussen een bij Veluwe65plus Uitzendbureau ingeleverd werkbriefje en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Veluwe65plus Uitzendbureau ingeleverde werkbriefje voor het berekenen van de factuur, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
 4. Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Veluwe65plus Uitzendbureau gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

Artikel 8. Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke door Veluwe65plus Uitzendbureau ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en Veluwe65plus Uitzendbureau schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Veluwe65plus Uitzendbureau zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Veluwe65plus Uitzendbureau tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, wer­ken bevrijdend. Uitzendkrachten zijn niet bevoegd namens Veluwe65plus Uitzendbureau betalingen in ontvangst te nemen.
 3. Indien een factuur van Veluwe65plus Uitzendbureau niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 4. Het afschrift van de door Veluwe65plus Uitzendbureau verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt,
 5. De opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Veluwe65plus Uitzendbureau te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn eventuele rechten ter zake
 6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk aan €3.000,- is, 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan €3.000.- is, en kleiner dan of gelijk aan €7.500,- is, en 10% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan500,- is. Deze kosten zullen, zodra door Veluwe65plus Uitzendbureau rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Veluwe65plus Uitzendbureau om hogere kosten in rekening te brengen indien het geen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 9. Ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de inleenovereenkomst te voldoen, is de andere partij -naast hetgeen in de inleenovereenkomst is bepaald- gerechtigd de inleenovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de inleen- overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
 3. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 4. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
 6. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
 7. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te kunnen komen.
 8. Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst had ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Veluwe65plus Uitzendbureau nog niet is uitgevoerd.
 9. Bedragen die Veluwe65plus Uitzendbureau vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door inlener aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 10. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Veluwe65plus Uitzendbureau gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever Veluwe65plus Uitzendbureau financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de inleenovereenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 11. Als, naar het oordeel van Veluwe65plus Uitzendbureau, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de Veluwe65plus Uitzendbureau op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 genoemd.

Artikel 10. Wederuitzending

Het is de. opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgezonden uitzendkracht zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij anders overeengekomen met Veluwe65plus Uitzendbureau.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. Ten aanzien van de duur en de eventuele beëindiging van een opdracht, gedurende welke Veluwe65plus Uitzendbureau een uitzendkracht aan de opdrachtgever ter beschikking stelt en de uitzendkracht voor deze werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:
 2. De opdracht geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd indien dat bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgesteld.
 3. Is er voor de duur van de opdracht geen bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever deze overeen-komst opzeggen met een opzegtermijn van 2 werk-dagen en door dit ook te melden aan Veluwe65plus Uitzendbureau voor 10.00 uur van de opzeg dag en dit ook aan de uitzendkracht dit mede te delen.

Artikel 12. CAO

 1. Veluwe65plus Uitzendbureau heeft geen eigen CAO. Wettelijk is bepaald dat in dat geval de CAO van de opdrachtgever gaat gelden. Indien enig onderwerp niet of niet volledig in deze algemene voorwaarden is geregeld, zullen opdrachtgever en Veluwe65plus Uitzendbureau ter bepaling van hetgeen tussen hen ter zake heeft te gelden aansluiting zoeken bij de bepalingen van de voormelde CAO van de opdrachtgever indien en voor zover deze bepalingen voor overeenkomstige toepassing zijn.
 2. Bij het ter beschikking stellen van de uitzendkracht door Veluwe65plus Uitzendbureau aan de opdracht-gever, werkt de uitzendkracht feitelijk onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. Veluwe65plus Uitzendbureau heeft als formele werkgever geen zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de inleenovereenkomst. Als de opdrachtgever hiervan af wenst te wijken gedurende de inleenovereenkomst, geschiedt dit uitsluitend in overleg met Veluwe65plus Uitzendbureau.

Artikel 13. Wijzigingen

 1. De uurbeloning, zoals deze door Veluwe65plus Uitzendbureau bij aanvang van de ter beschikking stelling is vastgesteld, geschiedt overeenkomstig de functie omschrijving welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Veluwe65plus Uitzendbureau de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functie omschrijving indien dit tot een hogere uurbeloning leidt.
 2. Wanneer gedurende een opdracht een functie in die zin wijzigt dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal de aanvankelijk vastgestelde uurbeloning ongewijzigd blijven.
 3. Indien tijdens de duur van de opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger wordt als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen, dan wel het werkgeversaandeel in premies en andere sociale lasten worden verhoogd, zal de nieuwe beloning resp. zullen de nieuwe lasten met ingang van het tijdstip van die verhoging door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 4. In de maand januari van ieder jaar zullen de afgesproken uurprijzen voor de ter beschikking gestelde uitzendkrachten volgens de landelijke indexeringen aangepast worden.

Artikel 14. Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding door inlener met uitzendkracht

 1. Indien de inlener met een hem, door Veluwe65plus Uitzend­bureau, ter beschikking gestelde uitzendkracht, of met de uitzendkracht welke aan hem ter beschikking gesteld zal gaan worden, rechtstreeks een arbeids-verhouding wil aangaan, dan dient Veluwe65plus Uitzendbureau daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te worden gesteld. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde de wens van de inlener te bespreken.
 2. De inlener gaat niet rechtstreeks een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aan indien de uitzendkracht de uitzendovereenkomst met Veluwe65plus Uitzendbureau niet rechtsgeldig heeft beëindigd, onverminderd de overige verplichtingen van de inlener als bedoeld in lid 3.
 3. Indien de inlener direct, of binnen een periode van 840 gewerkte uren door de uitzendkracht aanvang van de opdracht, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij aan Veluwe65plus Uitzendbureau verschuldigd zijn een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete groot 100% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken uitzendkracht, zulks voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de inlener van de voornoemde arbeidsverhouding met de uitzendkracht tot het moment van afloop van de in de aanvang deze genoemde periode van 840 gewerkte uren.
 4. De inlener dient te allen tijde een eventueel tussen Veluwe65plus Uitzendbureau en de uitzendkracht overeen gekomen non-concurrentiebeding te eerbiedigen. Op verzoek van de inlener zal Veluwe65plus Uitzendbureau hem informeren omtrent het bestaan en de inhoud van een zodanig beding.

Artikel 15. Zorgverplichting inlener en vrij-waring jegens Veluwe65plus Uitzendbureau

 1. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht De opdrachtgever verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
 2. Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de opdrachtgever aan de uitzendkracht en Veluwe65plus Uitzendbureau de noodzakelijke informatie over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht.
 3. De opdrachtgever is tegenover de uitzendkracht en Veluwe65plus Uitzendbureau aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uit oefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijkemate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 4. Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens. de in dat artikel bedoelde personen en jegens Veluwe65plus Uitzendbureau gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzend- kracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.
 5. De opdrachtgever zal Veluwe65plus Uitzendbureau te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens Veluwe65plus Uitzendbureau ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Veluwe65plus Uitzendbureau de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Veluwe65plus Uitzendbureau tegen de opdrachtgever geldend te maken.
 6. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheids-verzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op de opdracht is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met de opdracht is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie van de rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen Veluwe65plus Uitzendbureau is gevestigd.

Artikel 17. Tenslotte

Veluwe65plus Uitzendbureau is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Veluwe65plus Uitzendbureau door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, vak indien dit alleen voor Veluwe65plus Uitzendbureau geldt, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Veluwe65plus Uitzendbureau zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om opdrachtgevers naar beste vermogen van dienst te zijn.